Vydavateľstvo Georg Žilina
Logo
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 1. Úvod
 2. Vedecká rada
 3. Rokovací poriadok
Novinky
07.07.2022
Lunárny kalendár 2023
Náš najobľúbenejší stolový kalendár má 62 strán. Je to týždňový kalendár teda na každej strane je jeden týždeň a pre každý deň je miesto na poznámky. ... čítať celé
07.05.2020
Protivírusové bylinky
Bylinky v sebe ukrývajú magickú liečebnú moc a už naši predkovia ich vnímali, ako zázraky prírody dostupné pre každého. V knihe nájdete charakteristik... čítať celé
Zobraziť všetky novinky
Rokovací poriadok vedeckej rady vydavateľstva GEORG Žilina


I. Základné ustanovenia

 

 1. Vedecká rada Vydavateľstva Georg Žilina (ďalej len vedecká rada)  je združenie zložené z významných predstaviteľov tuzemských a zahraničných univerzít, vysokých škôl a ďalších odborníkov z praxe.
 2. Vedecká rada má svoju pôsobnosť určenú v tomto rokovacom poriadku.
 3. Činnosť vedeckej rady upravuje Rokovací poriadok vedeckej rady Vydavateľstva Georg Žilina (ďalej len vydavateľstvo).

II. Pôsobnosť vedeckej rady

 1. Činnosť vedecká rada je zameraná na podporu vydávania vedeckých a odborných publikácií na Slovensku, v Českej republike, prípadne v ďalších krajinách a zároveň predstavuje neformálnu platformu na výmenu skúseností v oblasti vysokoškolského vzdelávania.
 2. Vedecká rada
 • vypracúva a schvaľuje edičný plán vydavateľstva, iniciatívne navrhuje a schvaľuje zaradenie ďalších publikácií do edičného plánu,
 • hodnotí vedeckú a odbornú úroveň prác, ktoré sú navrhované do edičného plánu,
 • vypracúva a predkladá na rokovanie vedeckej rady oponentské posudky k predloženým vedeckým a odborným publikáciám, prácam, dokumentom, atď.,
 • predkladá návrh vydavateľstvu na osobitný spôsob financovania významných vedeckých a odborných prác, pri ktorých existuje oprávnený predpoklad ich komerčného uplatnenia,
 • schvaľuje ďalších členov rady na návrh predsedu vedeckej rady, prípadne podpredsedu rady,
 • disponuje ďalšími právomocami odsúhlasenými vedeckou radou,
 • diskutuje a analyzuje aktuálne otázky v oblasti vysokoškolského vzdelávania a prezentuje svoje stanoviská verejnosti prostredníctvom svojich orgánov, resp. členov.

III. Zloženie vedeckej rady

 1. Predsedom vedeckej rady je akademický pracovník s hodnosťou profesor, alebo docent. Predsedu vedeckej rady volia členovia rady na návrh tajomníka vedeckej rady.
 2. Podpredsedom vedeckej rady je akademický pracovník s hodnosťou profesor, alebo docent. Podpredsedu vedeckej rady volia členovia rady na návrh tajomníka vedeckej rady.
 3. Tajomník vedeckej rady je akademický pracovník s titulom Ing., prípadne porovnateľným titulom.
 4. Riadnymi členmi vedeckej rady sú významní odborníci z univerzít a vysokých škôl na území Slovenskej republiky, Českej republiky, prípadne z iných zahraničných vysokých škôl a významní odborníci z praxe. Návrh na úvodné zloženie vedeckej rady predkladá tajomník vedeckej rady konateľovi vydavateľstva.
 5. Vedecká rada môže zvoliť aj zahraničných členov vedeckej rady. Títo členovia sa môžu zúčastňovať na rokovaní vedeckej rady, predkladať návrhy v pôsobnosti vedeckej rady, vyžadovať informácie od vedeckej rady, majú poradný hlas a na hlasovaní vedeckej rady sa nezúčastňujú.
 6. Vedecká rada môže na svoje zasadnutia prizvať ďalších účastníkov podľa vlastného uváženia. O prizvaní rozhoduje rada hlasovaním.
 7. Členstvo vo vedeckej rade je nezastupiteľné.
 8. Funkčné obdobie vedeckej rady je trojročné.
 9. Činnosť predsedu a podpredsedu vedeckej rady nie je honorovaná.

 

IV. Práva a povinnosti členov vedeckej rady

 1. Predseda vedeckej rady
  • rozhoduje o návrhu programu zasadnutia vedeckej rady na návrh tajomníka,
  • riadi zasadnutie vedeckej rady,
  • disponuje ďalšími právomocami schválenými vedeckou radou.
 2. Podpredseda vedeckej rady
 • v prípade neprítomnosti predsedu vedeckej rady plní jeho úlohy,
 • disponuje ďalšími právomocami schválenými vedeckou radou,
 1. Členovia vedeckej rady sú povinní:
 • zúčastňovať sa na zasadnutí vedeckej rady, v prípade neúčasti včas informovať tajomníka vedeckej rady,
 • aktívne prispievať k riešeniu prerokovaných otázok,
 • plniť úlohy vyplývajúce z uznesení vedeckej rady,
 1. Členovia vedeckej rady majú právo:
 • byť informovaní o všetkých skutočnostiach súvisiacich s  činnosťou vedeckej rady,
 • rozhodovať vo všetkých prípadoch, kedy sa vedecká rada uznáša hlasovaním,
 • predkladať iniciatívne návrhy na zaradenie dôležitých otázok do programu rokovania, prípadne iné návrhy na skvalitnenie činnosti vedeckej rady,
 • predkladať návrh osobitného financovania vedeckých a odborných publikácií vedeckej rade

V. Rokovací poriadok

 1. Vedecká rada sa schádza spravidla dvakrát ročne za účasti členov rady a prizvaných odborníkov.
 2. Zasadnutie vedeckej rady zvoláva tajomník vedeckej rady po dohode s predsedom, alebo podpredsedom vedeckej rady.
 3. Vedecká rady rokuje o otázkach, ktoré predloží na rokovanie predseda vedeckej rady, podpredseda vedeckej rady, tajomník vedeckej rady, prípadne ktorýkoľvek člen vedeckej rady.
 4. Zasadnutie vedeckej rady riadi predseda vedeckej rady, v jeho neprítomnosti podpredseda, prípadne tajomník vedeckej rady.
 5. O účasti na zasadnutiach vedeckej rady sa vedie prezenčná listina.
 6. Vedecká rada prijíma svoje rozhodnutia jednoduchou väčšinou, t.j. nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných účastníkov vo veciach, ktoré sú v jej pôsobnosti stanovené týmto rokovacím poriadkom.
 7. O výsledkoch rokovania vedeckej rady spisuje tajomník krátky záznam, ktorý zasiela všetkým členom vedeckej rady.

 

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Tento rokovací poriadok je platný od 12.6.2009 v znení zmien platných od 1.10.2014.

 

prof. Ing. Božena Chovancová, PhD, v. r.                              Juraj Štefuň, v. r.

predseda vedeckej rady                                   konateľ vydavateľstva Georg Žilina

 

 

English version


 

THE RULES OF PROCEDURE OF THE SCIENTIFIC COUNCIL OF THE GEORG ŽILINA PUBLISHING

I. Fundamental provisions

 1. The Scientific Council of the Georg Žilina publishing (hereinafter referred to as „Scientific Council“) is an association composed of distinguished experts from domestic and foreign universities, colleges and from other practitioners.
 2. The Scientific Council has its own scope identified in this Rules of Procedure.
 3. Activity of the Scientific Council is regulated by the Rules of Procedure of the Georg Žilina publishing.

 

II. The scope of the Scientific Council

 1. The activities of the Scientific Council are focused on support to publishing scientific and professional publications in Slovakia, Czech Republic, possibly in other countries while it represents informal platform for exchange of experience in the field of higher education.
 2. The Scientific Council
 • formulates and approves the editorial plan of the publishing, suggests and approves inclusion of others publications in the editorial plan initiatively,
 • evaluates the scientific and professional level of the publications which are suggested in the editorial plan,
 • prepares and submits the opponent reports on submitted scientific and professional publications, works, documents, etc. on meetings of the Scientific Council,
 • submits a proposal to the publishing for a specific method of financing of significant scientific and professional works where exists a reasonable assumption of their commercial use,
 • approves other members of Council on the chairman’s of the Scientific Council proposal, eventually a vice-chairman of the Council,
 • disposes of other competences approved by the Scientific Council,
 • discusses and analyzes the current issues in the field of higher education and presents its opinions to the public through their institutions, resp. members.

 

III. The composition of the Scientific Council

 1. A chairman of the Scientific Council is an academic worker with the rank of professor or docent. A chairman of the Council is voted by members of the Council on the proposal of the Scientific Council.
 2. A vice-chairman of the Scientific Council is an academic worker with the rank of profesor or docent. A vice-chairman is voted on the proposal of an secretary of the Scientific Council.
 3. A secretary of the Scientific Council is an academic worker with the title Ing., possibly with a comparable title.
 4. Regular members of the Scientific Council are distinguished experts from universities and colleges from the Slovakia, Czech republic, eventually from other foreign colleges and distinguished practitioners. The proposal for the initial composition of the Scientific Council submits a secretary of the Scientific Council to the executive of the publishing.
 5. The Scientific Council can vote also for foreign members of the Scientific Council. These members can attend deliberations of the Scientific Council, submit the proposals in scope of the Scientific Council, demand information from the Scientific Council, have an advisory vote and do not attend the vote of the Scientific Council.
 6. The Scientific Council can invite other participants to its meetings at their discretion. The Council decides about the invitation by vote.
 7. The membership of the Scientific Council is irreplaceable.
 8. The term of office of the Scientific Council is three years.
 9. The work of a chairman and a vice-chairman of the Scientific Council is not honored.

 

IV. The rights and obligations of members of the Scientific Council

 1. A chairman of the Scientific Council
  • decides on the draft agenda of the Scientific Council on the proposal of the secretary,
  • chairs the meetings of the Scientific Council,
  • has other powers approved by the Scientific Council.
 2. A vice-chairman of the Scientific Council
 • in the case of absence of the Scientific Council’s chairman he performs his role,
 • has other powers approved by the Scientific Council,
 1. Members of the Scientific Council are obligated to:
 • attend the meetings of the Scientific Council, in the case of absence they are obligated to inform the secretary of the Scientific Council,
 • contribute to solving the discussed issues actively,
 • perform tasks resulting from resolution of the Scientific Council,
 1. Members of the Scientific Council have the right to:
 • be informed of all the matters related to the activities of the Scientific Council,
 • decide in all cases where the Scientific Council shall act by a vote,
 • submit an initiative proposals for inclusion of important issues on the agenda, possibly other proposals to improving the activities of the Scientific Council,
 • submit the proposal for the specific method of financing of the scientific and professional publications to the Scientific Council.

 

V. The rules of procedure

 1. The Scientific Council usually meets twice a year with the participation of the members of the Council and invited experts.
 2. A secretary of the Scientific Council convenes the meetings after the agreement with a chairman or a vice-chairman of the Scientific Council.
 3. The Scientific Council deals the issues which are submitted on the meetings by a chairman of the Scientific Council or by a vice-chairman of the Scientific Council or by a secretary of the Scientific Council, eventually by any member of the Scientific Council.
 4. The session of the Scientific Council is leaded by a chairman of the Scientific Council, during his absence by a vice-chairman, eventually by a secretary of the Scientific Council.
 5. About the attendance on the meetings of the Scientific Council is leaded the list of attendance.
 6. The Scientific Council accepts its decisions by a simple majority, i.e. by the absolute majority of the votes of the present participants in the cases, which are in its competence approved by this Rules of Procedure.
 7. A secretary of the Scientific Council writes down a short record about the results of the negotiation of the Scientific Council, which is sended to all members of the Scientific Council.

 

VI. Final provisions

 1. This Rules of Procedure is valid since 12 June 2009, as amended, in force from
  1 October 2014.

 

 

prof. Ing. Božena Chovancová, PhD, v. r.                              Juraj Štefuň, v. r.

chairman of the Scientific Council           executive of the Georg Žilina publishing


Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk