Vydavateľstvo Georg Žilina
Logo
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. E-shop
  3. Obchodné podmienky
Novinky
07.07.2022
Lunárny kalendár 2023
Náš najobľúbenejší stolový kalendár má 62 strán. Je to týždňový kalendár teda na každej strane je jeden týždeň a pre každý deň je miesto na poznámky. ... čítať celé
07.05.2020
Protivírusové bylinky
Bylinky v sebe ukrývajú magickú liečebnú moc a už naši predkovia ich vnímali, ako zázraky prírody dostupné pre každého. V knihe nájdete charakteristik... čítať celé
Zobraziť všetky novinky
OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti podnikateľského subjektu Juraj Štefuň - GEORG, so sídlom Bajzova 11, Žilina, 010 01, IČO: 305 772 25, DIČ: SK 1020 525 341 zapísaného v Obvodnom úrade Žilina, Číslo živnostenského registra 511-5919, (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru alebo služby ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.kniharstvogeorg.sk (ďalej len „kniharstvogeorg.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany").

Tieto VOP platia pre kúpu tovaru alebo služby objednaného prostredníctvom elektronického obchodu na kniharstvogeorg.sk.

VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na kniharstvogeorg.sk.

Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich:

Tel.: +421 41 763 12 67

E-mail: kniharstvogeorg@kniharstvogeorg.sk

Objednávka

V prípade, že si Kupujúci vyberie z ponuky tovaru konkrétny produkt a odošle elektronickú objednávku, potvrdzuje tým záväznosť objednávky a prejavuje súhlas s VOP. Objednávky musia obsahovať jednoznačnú identifikáciu Kupujúceho (meno, adresa, telefónne číslo, mailová adresa, prípadne IČO, DIČ). Objednávka odoslaná Predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení. Po obdržaní objednávky Predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo emailom, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu Kúpnej zmluvy na diaľku. Na uvedenú emailovú adresu Kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania Predávajúcemu, a to e-mailom na adresu kniharstvogeorg@kniharstvogeorg.sk. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene ktorá je uvedená v internetovom obchode pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

V prípade, že Kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet v lehote maximálne 14-tich kalendárnych dní.

Poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

Na základe Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v platnom znení má Kupujúci - spotrebiteľ právo na vrátenie tovaru Predávajúcemu bez udania dôvodu v termíne do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Po tomto termíne už nie je možné odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ však podľa § 7 odsek 6 zákona č. 102/2014 Z.z. nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je napr.:

-       predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

-       predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

-       predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodá- vaných v ochrannom obale.

Kupujúci je povinný oznámiť vrátenie tovaru Predávajúcemu vopred e-mailom resp. telefonicky s uvedením čísla objednávky, na ktorú bol tovar zakúpený.

Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a Predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané.

Kupujúci vráti tovar na adresu Predávajúceho na vlastné náklady. Predávajúci si vyhradzuje právo neprevziať vrátený tovar, ak je zaslaný ako dobierka. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia Kupujúceho cenu zaplatenú za tovar prevodom na bankový účet Kupujúceho. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu iba cenu zaplatenú za tovar, nie poštové náklady.

Platobné podmienky

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode kniharstvogeorg.sk sú v EUR, sú konečné a vrátane DPH, ak nie je uvedené inak. Všetky akcie platia do vypredania zásob pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

  1. Platba na dobierku alebo platba v hotovosti: Kupujúci uhradí plnú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri preberaní zásielky.
  2. Platba vopred prevodom/vkladom na bankový účet: Kupujúci uhradí plnú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke vopred a to prevodom alebo vkladom na bankový účet Predávajúceho: SK03 1111 0000 0011 2477 5005. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo elektronickej objednávky. Tovar bude zaslaný Kupujúcemu po pripísaní sumy na účet.

 

Dodacie podmienky

Doba dodania tovaru je zväčša 1 - 5 dní. Tovar bude zaslaný na adresu Kupujúceho, prípadne na adresu miesta dodania tovaru uvedenú v elektronickej objednávke. Každá zásielka s tovarom obsahuje faktúru.

Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty a je doručený spravidla do 2 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru Slovenskou poštou. Pri preberaní tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať doklad o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať so Slovenskou poštou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

V prípade, ak si Kupujúci zvolil osobný odber objednávky, Predávajúci informuje Kupujúceho o čase kedy je možné danú objednávku prevziať. Kupujúci je následne povinný túto objednávku prevziať, prípadne aj zaplatiť, ak tak už neurobil, a to najneskôr do 14-tich pracovných dní na adrese: Bajzova 11, Žilina 010 01.

Poštovné a balné

Predávajúci účtuje pri objednávke Kupujúcemu nasledovné poplatky za poštovné a balné, vyplývajúce zo spôsobu platby:

- pri platbe vopred na bankový účet: 2 €

- pri dobierke: 4 €

- pri osobnom odbere: 0 €

Záručné podmienky a Reklamácia

Predávajúci poskytuje na dodávaný tovar Kupujúcemu záruku 24 mesiacov odo dňa odovzdania tovaru Kupujúcemu. Kupujúci si je povinný pre prípad neskoršej reklamácie odložiť doklad o kúpe daného tovaru. Za tento doklad sa považuje faktúra od Predávajúceho, ktorá je súčasťou zásielky tovaru. Bez tohto dokladu nebude možné v budúcnosti uplatniť reklamáciu.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté bežným používaním, opotrebením, nesprávnym používaním, nesprávnym skladovaním alebo nesprávnym ošetrovaním tovaru zo strany zákazníka.

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu skontrolovať tovar ihneď po jeho dodaní a oznámiť Predávajúcemu prípadne zistené chyby mailom na kniharstvogeorg@kniharstvogeorg.sk alebo telefonicky na +421 41 763 12 67. Vo svojom oznámení musí Kupujúci uviesť svoje kontaktné údaje a informácie súvisiace s chybným tovarom (číslo objednávky, názov tovaru a aké chyby boli u zakúpeného tovaru zistené).

Pri reklamácii je Kupujúci povinný zaslať reklamovaný tovar na adresu sídla Predávajúceho, pričom tovar musí byť kompletný, mechanicky nepoškodený, so všetkými súčasťami a prijatými dokumentmi v pôvodnom nepoškodenom obale. K tovaru je potrebné priložiť kópiu dokladu o kúpe, teda faktúru.

Predávajúci po obdržaní reklamovaného tovaru vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však v zákonnej lehote 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania prostredníctvom mailu alebo telefonicky.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky osobné údaje o zákazníkoch budú spracované výlučne v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Osobné údaje každého zákazníka nebudú nikde zverejňované. Budú použité výlučne pre spracovanie objednávok a pre komunikáciu so zákazníkom. Môžu byť ale poskytnuté tretej osobe - Slovenskej pošte za účelom doručenia zásielky.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Predávajúci spracoval a uschovával vo svojich informačných systémoch jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a tiež súhlasí s poskytnutím osobných údajov tretej strane, a to iba Slovenskej pošte za účelom doručenia zásielky.

Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci nenesie voči druhej strane žiadnu zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z kniharstvogeorg.sk.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť. Zmeny týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na kniharstvogeorg.sk.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, budú prednostne riešiť formou zmieru.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.3.2015.

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk